News of Sugar

+

sugarPrice 2019-11-26

Class Producing area Brand $/Ton

  • white sugar guangxi lingxue 830.200
  • white sugar longtian 861.000
  • white sugar
  • soft sugar
  • soft sugar
  • brown sugar

News of Starch

+

starchPrice 2019-11-26

Class Producing area Brand $/Ton

  • mandioc Vietnam dalaohu 602.000
  • mandioc xiongmao 487.200
  • mandioc shuanglong 498.400
  • mandioc qilin 501.200

Partner